# gis

دانلود کتاب کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی شهری (آموزش مقدماتی و پیشرفته)

نویسندگان دکتر حسین غضنفرپور(عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان) اسماعیل کمالی(کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و مدرس جهاد دانشگاهی)
/ 0 نظر / 66 بازدید