# کارگاه

اهمیت تسلط و اشراف ما به قوانین و مقررات مربوط به کارمان و توجه به بکارگیری واز ها و عبارات در جای مناسب خود

اهمیت تسلط و اشراف ما به قوانین و مقررات مربوط به کارمان و توجه به بکارگیری واز ها و عبارات در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

شرح بیشتر در خصوص فرق بین علل مؤثر در بروز رویداد منتج به حادثه با عللی که فقط مؤثر در ایراد صدمه هستند

 شرح بیشتردرخصوص فرق بین عللی که بروز رویداد منتج به حادثه متأثر از آنها می باشد با عللی که دربروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

با اتخاذ تدابیر ایمنی و مدیریتی ونظارتی صحیح ، مانع از بروز هرگونه حوادث در محیط کاری گردیم

با اتخاذ تدابیر ایمنی و مدیریتی ونظارتی صحیح ، مانع از بروز هرگونه حوادث در محیط کاری گردیم حادثه ای را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.