# چشمهایم_بسته_بود

حسرت

غرق حسرت ، دستها در دست تو                                     - چشمهایم بسته بود می شنیدم انچه می گفتی نگو حرفی نداشت حرفها داشتم ، اما                                     - ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 97 بازدید