# نگارش

تدریس تخصصی در چهار مهارت نگارش ، خواندن ، شنیدن و گفتگو زبان آلمانی و انگلیسی

تدریستخصصیدرچهارمهارتنگارش،خواندن،شنیدنوگفتگوزبانآلمانیوانگلیسیدرکوتاهترینمدتبابیشترینبازدهیتوسطاساتیدباتجربه  وبابیش 20 سالسابقهتدریسدرایرانوخارجازکشور EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 73 بازدید

تدریس تخصصی در چهار مهارت نگارش ، خواندن ، شنیدن و گفتگو زبان آلمانی و انگلیسی

تدریستخصصیدرچهارمهارتنگارش،خواندن،شنیدنوگفتگوزبانآلمانیوانگلیسیدرکوتاهترینمدتبابیشترینبازدهیتوسطاساتیدباتجربه  وبابیش 20 سالسابقهتدریسدرایرانوخارجازکشور EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 48 بازدید