# نظم

جناس چیست؟

جناس شعر زیر را بیابید:   آتش است این بانگ نای و نیست باد                                           هر که این آتش ندارد، نیست باد
/ 0 نظر / 9 بازدید