# مولانا

گل رفت

چونک گل رفت و گلستان درگذشت نشنوی زان پـــس ز بلبل سر گذشـت جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای
/ 0 نظر / 4 بازدید