# مشتاق_بنده،وفادار،خدا،الله،غریبانه،سرشکسته،لحضات،