# مسجد_جامع_چهلستون_بازار_تهران

داغ...

                 آخر شب سری به دستگاه زدم، دیدم نوشته: یک سؤال سخت بپرسم؟ امسال شبهای قدر کجا می روید؟  
/ 20 نظر / 114 بازدید