# مسافر

خانه تو کجا ست؟

غریبه ای از مردی مسافر پرسید:<<خانه تو کجاست؟>> اوبه همسرش اشاره کرد .گفت:<هرجاکه اوباشد.>> عشق. اصل همه چیز                   دلیل همه چیز                                  وخاتمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید