# مرتضی_کیوان

با شاعران : عموهایت(احمد شاملو)

  عموهایت (تخلیص)   نهبهخاطرآفتابنهبهخاطرحماسه بهخاطرترانهئی کوچکترازدستهایتو نهبهخاطرهمهانسانها – بهخاطرنوزاددشمنششاید نهبهخاطردنیا – بهخاطرخانهتو بهخاطریقینکوچکت بهخاطردستهایکوچکتدردستهایبزرگمن بهخاطریکلبخند هنگامیکهمرادرکنارخودببینی به
/ 0 نظر / 7 بازدید