# متولدین

ویژگی متولدین هر ماه

ویژگی متولدین هر ماه خصوصیات متولدین ماه های مختلف:   سمبل-عنصر-سیاره -روز اقبال-اعداد شانس-سنگ خوش یمن-رنگ فروردینسمبل : قوچعنصر: آتشسیاره : مریخعضو آسیب پذیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید