# متولد

بـــرج زهـــرِمــــارم ....

فـرقـی نـمـیـکـنـه مـن و تـو مـتـولـد  کـدوم بـرج  سـالـیـم !مـــهم ایـنـه کـه اگـه تـــــو نـبـاشـی ، مـــن هـمـیـشـه بـــرج  زهـــرِمــــارم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

سلام..

ت ورا دوست دارمدر این بارانمی‌خواستم تودر انتهای خیابان نشسته باشیمن عبور کنمسلام کنم لبخند تو را در باران می‌خواستممی‌خواهمتمام لغاتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید