# فرمیسک

چند کلمه ی اصیل کردی

چوارپی:چهار پا فرمیسک:اشک چوارمشقی:چهار زانو نشستن لاسایی:ادا در آوردن پچراندن:پاره کردن که پو:بینی گلو گلو:دانه دانه گلیار:گل انار لیچق:لزج مه رج:شرط بندی مه ردایتی:مردانگی مه ردوخ:بیمار نزدیک به مرگ  
/ 0 نظر / 713 بازدید