# فراخوان_مسابقه

جشنواره روش های فعال تدریس

1 -جشنوارهروشهایفعالتدریسدرسالجاریباموضوعطراحیصفحاتوببهزبانPHP دررشتهرایانه،شاخه هایفنیوحرفهایوکاردانشبرگزارمیگردد. 2 -اینجشنوارهدر دومرحلهاستانیوکشوریاجرامیگرددودرپایانهرمرحلهتعدادیازبرگزیدگانبهمرحلهبعدراهخواهندیافت. مرحلهکشوریبهصورتغیرحضوری )براساسفیلمهایارسالیبرگزیدگان استانی( خواهدبود. 3 -کلیههنرآموزانعلاقمندکهسابقهتدریسدرسمذکوررادارند،مجازبهشرکتدراینجشنوارهخواهندبود.
/ 0 نظر / 54 بازدید