# عکس_دوستانه

فقط همین!

گاهی حضور بعضی دوستانمان را میخواهیم؛ نه برای تنهایی! نه برای توجــــــــــه! نه برای پـــــــرکردن وقـــت! نه برای خنــــــــــداندنمـــــــــان! نه از روی اجــــــــــبار و رفع ... ادامه مطلب
/ 217 نظر / 35 بازدید

رفیـــــــــــــق اونه که؟!

رَفـــیق اونیـــــــــــــــــــه کِـــه تا دیــد نــاراحَــــــتی :بگــــــــــــــــــــــــــه !؟!بــــــاز چــــــــــــــــــــــــــه مَــرگِته نِــــــــــــکبَت  
/ 46 نظر / 257 بازدید

بعضی ها . . .!

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی "تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند! هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی؛ حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید