# شفیعی_کدکنی

13

در روزهای آخر اسفندکوچ بنفشه های مهاجرزیباستدر نیم روز روشن اسفندوقتی بنفشه ها را از سایه های سرددر اطلسشمیم بهارانبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید