# سیستم

متن استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت (SHS)

فهرست استاندارد: مقدمهدامنهمراجعمحیط کسب و کارالزامات سیستممقدمات 5-1 مدیریت 5-2 کمیته SHS 5-3 خط مشی 5-4 اهداف برنامه ریزی و پشتیبانی 6-1 مدیریت ریسک 6-2 کنترل مستندات سازی 6-3 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید