# سرود_ملی_دکتر_جلال_گنجی،_فرزند_مرحوم_سالار_معتمد_گ