# ساقی
دوباره امدم تا باده نوشم زجام ساقی ازاده نوشم مرا گر سرزنند و پا ببرند تو صد جا م  دگر افتاده نوشم
/ 1 نظر / 15 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.