# دکتر_شفیعی_کدکنی

ببخشای

   به پایان رسیدیمامانکردیم آغازفرو ریخت پرهانکردیم پروازببخشای ای روشن عشق بر ماببخشایببخشای اگر صبح رابه مهمانی کوچه دعوت نکردیمببخشای اگر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید