# دکتر_جلال_گنجی،_فرزند_مرحوم_سالار_معتمد_گنجی_نیشاب