# دل،دلشوزه،ماوای،تکیه_گاه،حریم،سقاخانه،اذان،اقامه،ر