# تحلیلی

مقاله و انواع آن

 اساس تهیّه ی مقاله های پژوهشی وتحقیقی آزمایش،تحقیق،تجربه،آمار اسنادومنطق واستدلال است.حدس وگمان،احساس وتخیّل درآن هاجایی ندارد. درمقالات توصیفی(تشریحی)نویسنده بادقّت وموشکافی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید