# بیوتروریسم

بیوتروریسم و مصادیق آن؛ با نگاهی ویژه به بیوتروریسم دارویی آمریکا

بیوتروریسم، پدیده ای فراتر از باکتری ها و ویروس ها از زمان های دور به دلیل مزیت های موجود در استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با دشمنان چه درحد یک شخص و چه در حد واحدهای نظامی و مردم شهرها، این روش ها مورد توجه قدرت های متخاصمبوده است. این روش ها در حالی که بدون سر و صدا و در خاموشی کامل اعمال می شوند قدرت تخریبکنندگی بسیار وسیع تری نسبت به تسلیحات مورد استفاده در جنگ ها و درگیری های کلاسیک دارند. اماامروز دیگر این نگاه به بیوتروریسم نمی تواند به عنوان بنیان نظری کاملی برای برنامه ریزان یک کشورمحسوب شود. تعاریف سنتی ارائه شده از واژه بیوتروریسم نیز به نوعی همراهی کننده همین نگاه محدود به این پدیده بودهو سعی در نگه داشتن حدود آن صرفا در اعمال مربوط به سوء استفاده از عوامل میکروبی و ویروسی یا فراوردههای آنها به منظور ارعاب یا هلاکت انسان ها و نابودی دام ها یا گیاهان دارند. طبق یک تعریف سنتیبیوتروریسم عبارت است از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل بیولوژیک مختلف و جنگ افزاربیولوژیک نیز عبارت است از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده هایآنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده می شود. بیوتروریسم تعاریف سنتی را پشت سر گذاشته است به طور کلی آنچه که از رسانه های بین المللی در مورد بیوتروریسم تبلیغ می شود این است که بیوتروریسمعملی مجرمانه است که در آن از تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی علیه شهروندان و غیرنظامیان استفادهمی شود و عاملان این جرایم بیولوژیکی عمدتا از میکروارگانیسم هایی همچون باکتری ها، ویروس ها و قارچها یا از سموم ناشی از این میکروارگانیسم ها در تسلیحات، بمب و یا اعمال خود بهره می برند. بیوتروریسم دیگر محدود به بمب های میکروبی نیست.   اما با روشن شدن ابعاد جدید بیوتروریسم، این پدیده اخیرا در سطح وسیعی در محافل پزشکی، بهداشتی،سیاست گذاری های بلند مدت دفاعی، کشاورزی و سطوح امنیت ملی کشورها مطرح گردیده است.  رویکرد اخیر معتقد است که اگرچه بیش از بیست جنگ افزار بیولوژیک شناسائی و طبقه بندی شده است؛اما نگاه به پدیده بیوتروریسم نباید صرفا در محدوده به کارگیری این بیست عامل بیولوژیک بر علیه شهروندانکشورهای مختلف محدود بماند و زمان آن رسیده است که اعمال و رفتارهای سازماندهی شده برخی قدرتهای اقتصادی و صنعتی را نیز در فهرست اعمال بیوتروریستی در نظر گرفت.   نگاه جدید به بیوتروریسم در برنامه ریزی های غرب لزوم داشتن نگاه جدید و وسیع به این پدیده حتی در برنامه های عاملان اصلی بیوتروریسم و تولید کنندگاناصلی عوامل خطرناک بیولوژیکی نیز دیده می شود. برای مثال سی ان ان گزارش داده است که 
/ 0 نظر / 29 بازدید

آلودگیها-آلودگی صوتی:علت نامرئی بیماری‌های روحی و روانی-آلودگی هوا-خطرات امواج

  786 آیا امواج موبایل برای مردم مضر است؟ سایر مطالب - تحقیقات جدید نشان می‌دهد تاثیر امواج منتشرشده از گوشی همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید