# برابری

عربی-فارسی

    تابه:طابق--تالک:طلق-طرف:طف-تازه:تازج-تهریت:تهدید-تاق(تک)طاقه-- تاریک:تاریخ(ناروشن)تاراج:تارات--تاتوره:داتوره-تب وتاب:تبت-تب:طب-تک:دق-تلایه:طلیعه-تبر:طبر-تبنگ:طبق-تبنگی:طبقری-ترنگبین:ترنجبین-ترخون:طرخون-تریت:ٍٍثرید-تریاک:تریاق-ترگمان:ترجمان-ترمش:ترمس-تربال:طربال-تراشه:خراشه--توروه:تحفه-تلخک:دلقک-تلسم:طلسم-تن ناز:طناز-تن سوخ:تنسوق-تنور:تندور-تنبان:تبان-تنبسه:طنفسه--توده:صوبه-توپال:توبال-تیر،ستون:التیر- جامگی خوار:جامکیه-جبین:جبهه-جین:جن--جیوه:زیبق--جولخی:جولقی-جوخه:جوقه-جوشیر:جشیر-جهنا:جهنم-چای:شای-چغندر:شمندر-چند:کم-چراغ:سراج-چرغ:صقر-چنار:صنار-چکه:سکه-چلیپ:صلیب-چموش:شموس-چمین:سمیذ-چخت:سقف-چنبر:شنبر-چیز:شی- خانگاه:خانقاه-خانه:حانه-خسک:حسک-خربزه:خربزج-خسرو:کسرا-خشم:سخط-خشین:خشی-خرتال:قنطار-خرنوب:خروب--خم:خمره-خورنه:خورنق(خوردنگاه)-خونگر:خنجر-خیرو:خیری-خیارک:خیارج- دانگ:دانق-داوش:دعوی-دک ولک:دغ ولغ-دله(حیوان):دلق-داهل:داحول،داخل-دایه:دایت-در:درب-درما:درام-دستجه:دسته-دبر:زبر(نوشته)-دوردور:دردور-دمک:دمق--دهگان:دهقان-دافند(دیفال):دفاع-دژ:دز-دبن:دین(وام)-دیبا:دیباج-دیرند:دهرند:دهر-دیزه:دیزج-دو:ذو-دودگان:دوخان-دول:دلو--ذاذیک:قاضی-رواو:رباب- راتیانج:راتینج-راه:رای-راستان:الرستن-رزبان:رضوان-رمه:رمق-رواگ:رواج-روستا:روستاق،روسداق-ریچال:ریصار-رف:الرفف-رود:عود-زمهریر:قمطریر-زمنج:زمج-زنگی:زنجی-زشت:رجس- زیگ:زیج-زندیگ:زندیق-زند وپازند:زند وزنده-زولبیا:زلابیه-ژدوار:زدوار-زیر:ذیل- سایاگ:سیاق-ساگ:ساج-ساده:ساذج-سبزشدن:سبزت-سپاهی:سیبایک-سپیداب:سفیداج-سفال:طفال-سوار:اسوار-سرب:اسرب-سرپوش:طربوش-سرد:صرد برد-سراپرده:سرادق-سرکنگبین:سکنجبین-سرگین:سرقین-سرمک:سرمق-سگین:سجین--سکبا:سکباج-سکره:سکرجه-سلیس:سلس-سلجم:شلغم- شکر:شکر(دیابت)-سماک:سماق--سنباده:سنباذج--سنجه:سنجت-سنتور:سنطیر-سوا:سواء- -سنبک:سنبق-سندوغ:صندوق-سنگل:سجیل-سنگین:ثقیل-سه تو:ستوق-سهس:حس-سو:سوق--سپی:سفیه- -سیتان:شیطان--شالوار:سروال-شاهراه:شارع-شبه:سبج-- شاخه:ساقه-شمن:صنم-شوشه:موشور-شیپور:شبورسنبور--شنگرف:شنجفر-شیره:شیرج-شیله:حیله- غوطه :غوصه-غافت:غافث -فاژ:فاق-فرا:ورا-فرنگ:فرنج-فرزین:فرزان-فرسنگ:فرسخ-فرغ:فرع-فشنگ:فشک-فلک:فلق-فلک زدن:فلاکت-فند:فن-فندق:بندق--فیروزه:فیروزج-فهرست:فهرس-قفس:قفص-قول:غول-قوزه:جوزق-غنده:غده -کاپ:قاب-کادوسیه:قادسیه-کاروان:قیروان-کاروانک:کروان-کاسه:کاسق،کاس-کاف:قاف-کاک:کعک-کبیتا:قبیطا-کپان:قپان-کپا:قبا-کپل:قفل--کتران:قطران-کرته:قرطه-کرابه:قرابه-کراز:کوراز-کراویا:کرویا-کامه:کامخ-کرگدن:کرکدن-کرباس:قرطاس-کساک:کسوت-کفت:کتف-کفیز:قفیز-کمانچه:گمنجه-کمکم:کرکم-کژ:قز-کشیش:قسیس-کلندر:قلندر--کلات:قلات-کفان:قفان--کلادر:قلاده-کلیا:قلیا-کلاش:قلاش-کندک:خندق-کنال:قناۀ-کنف:قنب- کوسه:کوسج-کوشک:جوسق جوشق--کندیل:قندیل-کرپان:قربان--کوری:کورت--کوفی:چوفیه--کولنج:قولنج-- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید