# اندوه

اندوه من

انـבوه ڪــہ از حــבبــگــذرבجــایــش را مـے‌בهــد بــہ یــڪـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــלּ دیــگــر مـهــم نـیــωـــت بــوבלּیــا نـبــوבלּ ... בوωـــت בاشـتــלּیـــا نـداشتـלּ ... ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید