# انجمن

مدرک انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers

ترجمهوآموزشزباناشرفی   EDU+FUN Teachers دارای مدرک الیا انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 82 بازدید

انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers

ترجمهوآموزشزباناشرفی   EDU+FUN Teachers دارای مدرک الیا انجمن صنعت زبان های اروپایی EDU+FUN Teachers ترجمهوآموزشزبانآلمانیوانگلیسی جهتکسباطلاعاتوتعیینوقتباشمارهذیلتماسحاصلفرمایید: 09363352500 ساعتتماس: 9 صبح الی 8 بعد از ظهر آدرسایمیل: edu.fun@teachers.org
/ 0 نظر / 76 بازدید

همایش استانی تجلیل از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کنندگان

سخنرانی رییس انجمن حمایت حقوق مصرف کننده در دومین جشنواره حامیان حقوق مصرف کننده در استان هرمزگان به گزارش دبیرخانه اجرایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید