# اعتراف

اگر اشتباه کردی؛تکرار نکن اگر تکرار کردی اعتراف نکن اگر اعتراف کردی التماس نکن ...

اگر اشتباه کردی؛تکرار نکن اگر تکرار کردی؛اعتراف نکن اگر اعتراف کردی؛التماس نکن اگر التماس کردی؛دیگر زندگی نکن! ناپلئون بناپارت
/ 0 نظر / 113 بازدید