# ارمنستان

ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮﻧﺪا -۱۲۵ ارﻣﻨﺴﺘﺎن

ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮﻧﺪا -۱۲۵ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﺳﻔﺮی اﺟﺒﺎری ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﺑﻪ ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید